เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์แบบอินทรีย์  เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน ๓๐๐ ราย และแบ่งสถานีเรียนรู้เป็น ๗ สถานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาพ / ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ

 
13 กรกฎาคม 59 11:41:29