เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อำเภอชุมแพและหนองเรือ

9 ตุลาคม 2561 นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ.ชุมแพ และ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทพินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
12 ตุลาคม 61 12:10:11