เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ลงพื้นที่บ้านทรัพย์ภูพาน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ เพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ปัญหา และความต้องการของชุมชน

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่บ้านทรัพย์ภูพาน ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ปัญหา และความต้องการของชุมชน เพื่อฟื้นฟูอาชีพการเกษตร ซึ่งทีมวิเคราะห์ชุมชนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและร่วมหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมและยั่งยืน นอกจากนี้ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ได้นำตัวอย่างดินของเกษตรกรในพื้นที่ ไปตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้คำแนะนำการปลูกพืชที่เหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรเภออุบลรัตน์ และผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ร่วมประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้

 
 
 
 
 
 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

31 กรกฎาคม 61 10:42:17