เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 21.00 น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เข้าร่วม ต้อนรับ รับรอง อำนวยความสะดวก และร่วมคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน นำโดย พลเอกศุภวุฒิ  อุตมะ  ประธานอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน  จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู (เขต 6) ณ ศาลาการเปรียญวัดเฉลียงทอง ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน ณ ศาลากลางบ้านนาเจริญ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู และ ณ ศาลากลางบ้านดอน ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ มีผลการประชุมกับ นายอำเภอ หัวหน้า ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประประชาชน มีสาระสำคัญคืออำเภอภูผาม่าน มีความต้องการเครื่องสูบน้ำจากลำน้ำเชิญ ลำห้วยสังขยวน ลำห้วยลึก และลำห้วยทราย เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และพัฒนาเป็นระบบชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม โดยกำหนดนำเสนอปัญหา ความต้องการ และความพร้อม เป็นเอกสาร ภายใน วันที่ 25 มิถุนายน 2561 การส่งเสริมพันธ์ุพืชเพื่อการเพาะปลูกสอดคล้องกับระบบการตลาด โดยให้สำนักงานเกษตร และพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบ การนำเสนอปัญหาความล่าช้าโครงการแก้มลิงหนองสมอ ตำบลภูผาม่าน ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำ เสนอเป็นเอกสาร ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2561  และเสนอโครงการขนาดใหญ่ที่สะท้อนปัญหาผ่านเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน  อำเภอภูผาม่าน คือ โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำบ้านเซินใต้ ตำบลโนนคอม ( กว้าง 3 เมตร ยาว 1,427 เมตร ) งบประมาณ 1,954,000 บาท  และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสคอนกรีต ภูผาม่าน - ซำภูทอง ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร  งบประมาณ 14,222,000 บาท ทั้งหมดพึงพอใจการดำเนินการโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอสีชมพู เสนอปัญหาราคาพืชผลภาคเกษตรกรรมราคาตกต่ำ ยังไม่มีการสรุป วันเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ การขอเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ เพื่อการเกษตรกรรม และการบริโภค การขยายเวลาการขอมีบัตรสวัสดิการภาครัฐ การเพิ่มงบประมาณในตำบลและหมู่บ้าน การตั้งจังหวัดชุมแพ การขอขยายผิวหน้าถนนอำเภอชุมแพ - อำเภอสีชมพู การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายและอนามัยผู้สูงอายุ ความปลอดภัยของเด็ก และเยาวชนจมน้ำ การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการรณรงค์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดปัญหามลพิษ และมลภาวะ ทั้งนี้กำหนดให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 20 -25 กรกฎาคม 2561 อำเภอชุมแพ เสนอ ปัญหา และความต้องการ เพื่อการกำหนดเป็นโครงการ มีบางประเด็นเกินความสามารถของอำเภอ จึงต้องขอรับการสนับสนุนจาก จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค หน่วยงาน และรัฐบาล ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนโครงสร้าง ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
18 มิถุนายน 61 10:35:58