เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มจังหวัด

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตกร  นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอบ้านแฮด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ลงพื้นที่แปลงเกษตรบ้านโคกสำราญ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ซึ่งนำโดยแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่มีการเพาะปลูก ผลิตวัตถุดิบมาจำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร ทั้งนี้โรงพยาบาลสิรินธร ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ ๗ เนื่องจากมีการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถขยายผลเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆต่อไป มีจุดเด่นในการดำเนินงานแบบบูรณการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย บริษัทประชารัฐฯ และภาคีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เป็นการสนับสนุนผลผลิต สร้างรายได้ แก่เกษตรกรที่ตั้งใจปลูก หรือผลิต อาหารที่ปลอดภัย  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษโคกสําราญ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร(GAP) จํานวน 30 ราย และยังอยู่ในระหว่างขอการรับรองมาตรฐานสินค่า GAP กลุ่มผลผลิตผัก โดยสมาชิกได้ประสานงานกับโรงพยาบาลสิรินธร อําเภอบ้านแฮด ในการรับซื้อผลผลิตผักปลอดสารพิษให้ผู้ป่วยได้บริโภคอาหารปลอดภัย  ปัจจุบันกลุ่มส่งผักให้โรงพยาบาลวันละ 40 กิโลกรัม

 
 
 
 
 
 
 


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปรสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


18 มิถุนายน 61 10:30:25