เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน Field day และใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสถานที่จัดงาน Field day เพื่อเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลักคือ การลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ 5 สถานีได้แก่ สถานีปรับปรุงบำรุงดิน สถานีประมง สถานีปศุสัตว์ สถานีการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตข้าว และสถานีการจัดทำบัญชี ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรใน 4 กิจกรรม ได้แก่ องค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญหากมีการขยายผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้อย่างกว้างขวาง ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้


เครดิตภาพ / ข่าว : นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
14 มิถุนายน 61 17:04:05