เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น/ การขับเคลื่อนแนวทาง “การตลาดนำการผลิต”/ การใช้กลไกขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ กษ. ให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนและการวิเคราะห์คัดเลือกสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด โดยร่วมรายงานผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (พายุเซินกา) / การขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (COO) / โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ไทยนิยม ยั่งยืน) และการดำเนินงานระบบส่งเสริมกาเกษตรแบบแปลงใหญ่

 
 

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
17 เมษายน 61 11:42:10