เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2561

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าประสงค์ของโครงการ ฯ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามรายละเอียดคู่มือโครงการ ฯ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น ชนบท บ้านแฮด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น  และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


 

13 มีนาคม 61 08:58:45