เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

“มหกรรมวันตลาดเกษตรกร” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561  นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวันตลาดเกษตรกร” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร  ปี 2561 กิจกรรม พัฒนาอาชีพเกษตรกร ระหว่างวันที่  5-6 มีนาคม 2561 ที่ตลาดเกษตรกร ประตูน้ำขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี  ว่าที่  ร.ท.วรวุฒิ  ขอดจันทึก   เกษตรจังหวัดขอนแก่น   หัวหน้าส่วนราชการ   เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน และเกษตรรุ่นใหม่  Young  Smart  Farmer  ร่วมต้อนรับ ว่าที่  ร.ท.วรวุฒิ   ขอดจันทึก   เกษตรจังหวัดขอนแก่น   กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนก่นได้อนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 กิจกรรม   พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร   วิสาหกิจชุมชน และเกษตรรุ่นใหม่  Young  Smart  Farmer ได้นำสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งบุคคลเป้าหมาย   ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 ราย  ร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน  100  ร้านค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  OTOP Young  Smart Farmer และกลุ่มเกษตรกรจาก 20 อำเภอ  และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  5-6  มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ที่ตลาดเกษตร   ประตูน้ำขอนแก่น   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

 
 
 
 
 
 
     
     

เครดิตภาพ / ข่าว : นายปรเมศน์ ศรีทนสา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

8 มีนาคม 61 13:46:38