เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น เมนูทางเลือกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ตามบทบาท Chief of Operation (CoO) และ Operation Team (OT) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามการบันทึกข้อมูลกองทุนชุมชน โครงการ 9101 ฯ / การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ 9101 ฟื้นฟู ฯ / การพัฒนาศักยภาพ ศพก. / การจัดทำวีดิทัศน์แนะนำ ศพก. และองค์ความรู้เด่นของ ศพก. / การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการวาดแปลง / แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล / ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ / การมอบอำนาจให้ข้าราชการสั่งการและปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียน อกม. / การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง / การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนาปี และเรื่องอื่น ๆ


เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ


 

26 กุมภาพันธ์ 61 09:26:48