เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

การประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 10 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีประเด็นสาคัญ ดังนี้ 1.รายงานปริมาณอ้อยผลิตน้าตาลทราย ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 2.การกาหนดราคาอ้อยอขั้นต้นปีการผลิต 2560/2561 3.แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 4.การตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวไร่อ้อยของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 5.การดาเนินการโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2561

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
6 กุมภาพันธ์ 61 14:26:52