เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น

วันทีอังคารที่ 26 ธ.ค. 60 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบทิศทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ขอนแก่นและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ /เกษตรอำเภอ /ปศุสัตว์อำเภอ /ประมงอำเภอ /สหกรณ์พื้นที่ /ประธาน ศพก /ประธานเกษตรแปลงใหญ่ และประธานกลุ่มเกษตรกร จำนวน 400 รายโดยมีเกษตรจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงหัวหน้าคณะทำงานระดับพื้นที่ (COO) ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โอเทล จังหวัดขอนแก่น

 
 

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
26 ธันวาคม 60 14:15:02