เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) ปี 2560

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) ปี 2560  แก่คณะติดตามงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จากนั้นลงพื้นที่โรงเรียนบ้านศุภชัย อ.หนองสองห้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน และติดตามโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชน ปี 2560 และงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อ.พล จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และเกษตรกรทุกท่าน ที่ร่วมนำเสนอผลงาน/ปัญหา/อุปสรรค เพื่อการพัฒนางานในปีต่อไป

เครดิตภาพ / ข่าว : นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
28 กันยายน 60 09:27:37