เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ชี้แจงกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2560

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ร่วมชี้แจงกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใน 15 วัน ในการประชุมคณะกรรมการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.ขก)  ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ (ชั้น2) ซึ่งเกษตรอำเภอ 24 อำเภอ ได้ร่วมให้ข้อมูลพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศภัยในครั้งนี้

เครดิตภาพ / ข่าว : นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน จพง.ธุรการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
9 สิงหาคม 60 10:33:37