เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด   ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมจากผู้แทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) จังหวัดขอนแก่น เกษตรอำเภอ ประธาน ศพก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง วางแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตร

เครดิตภาพ / ข่าว : วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
e- mail : khonkaen@doae.go.th


Web design :  นายทรงเกียรติ แฝงสาเคน
เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
3 กรกฎาคม 60 16:24:41