เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 21.00 น. ว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้...

ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มจังหวัด

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒน...

ลงพื้นที่ “ฟาร์มเห็ดลูกทุ่ง” บ้านหนองกระหนวน หมู่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ “ฟาร์มเห็ดลูกทุ่ง” บ้านหนองกระหนวน หมู่ 4 ตำ...

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันโครงการพัฒนาอาชี...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ...

นำตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) เข้าร่วมการประชุม YSF เขต 4 สัญจร ครั้งที่ 11

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางวรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำตัว...

ให้การต้อนรับคณะติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางนิศานาถ ปัดทุม นวส.ชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในโครงการสมเด็จพระเท...

ประชุมสรุปผลการจัดเวทีชุมชนรับฟังประเด็นปัญหาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะ ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดเวทีชุมชนรับฟังประเ...

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2561

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายนางสาวธัญญลักษณ์ พลีพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอ...

กิจกรรมควบคุมเพลี้ยไฟในมะม่วงและโรคมะม่วงงหลังการเก็บเกี่ยวกับกลุ่มมะม่วงบ้านแฮดโดยใช้สารชีภัณฑ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก ได้มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช...ดำเนินกิจกรรมควบคุมเพลี้ยไฟในมะม่วงและโรคมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยวกับกล...