เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมหัวหน้...

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษต...

จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตร...

ร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น

26 ธ.ค. 60 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น โดยวัตถุประ...

อบรมฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดอบรมฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ระยะที่ 1 โครงกา...

การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง Gisagro QGIS และ FAARMis ปี 2561

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง Gisagro Q...

ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปีงบปร

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานเกษตร...

ประสานงานจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16-17 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประสานงานจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษ...

ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกข้าวโพดฝักสดแบบแปลงใหญ่ มาตรฐาน GAP

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ธิถา นวส.ชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่กรมส่ง...