เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผัก)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอนจันทึก เ...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอแก่น ร่วมพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วม...

ประชุมสัมมนาแกนนำเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัด...

พิธีมอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เกษตรกร

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เกษตรจัดหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมงานพร้อมเป็นผู้แทนในการกล่าวรายงาน ใน...

ติดตามงานตามระบบ T&V โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป (พืชผัก)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามงานตามระบบ T&V โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแ...

เปิดโรงคัดเกรดมะม่วง วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดโรงคัดเกรดมะม่วง วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ...

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี 2560

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี 2560 แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ในห้ว...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation)

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2561

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่...