ระบบส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร 

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

" สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรนำในการพัฒนาครอบครัวเกษตรกร  ให้มีความรู้ อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน "

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ สามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมงานด้านอารักขาพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการเกษตรระดับครัวเรือนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร
4.ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ค่านิยม

มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
31 พฤษภาคม 62 14:24:59