เรื่องน่ารู้


       

บุคลากรสำนักงาน

ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก
เกษตรจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร...

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต...

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ...

กลุ่มอารักขาพืช

กลุ่มอารักขาพืช...

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป...

พนักงานขับรถยนต์ / คนงาน / ภารโรง

พนักงานขับรถยนต์ / คนงาน / ภารโรง...