ระบบส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลงานสถาบันเกษตรกร 

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

CoO

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  
     รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
          แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น 
     ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2563  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
     รายงานการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
     ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
     รายงานการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
     ายงานการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2562 
     รายงานการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2562 

15 กันยายน 63 08:39:36