เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

ประชุมคณะกรรมการ COO

 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2561
      รายงานการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
     รายงานการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
     ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2561

 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2561
     รายงานการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
     ายงานการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 ครั้งที่ 5 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

ครั้งที่ 6 วันที่ 21 มีนาคม 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

ครั้งที่ 7 วันที่ 23 เมษายน 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มิถุนายน 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
ครั้งที่ 10 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
ครั้งที่ 11 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2562 
ครั้งที่ 12 วันที่ 24 กันยายน 2562
     รายงานการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 กันยายน  2562 

9 ตุลาคม 62 11:05:47