เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

โครงการสื่อสารภายในองค์กร "2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก"

YOU TUBE งานส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงาน อกม.และ YSF ขอนแก่น

 

KICK OFF งาน FIELD DAY

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ความร่วมมือของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ความร่วมมือของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว และรายได้ของชาวนาด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าว สร้างมูลค่าสินค้าข้าว รักษาสภาพแวดล้อม และบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน  [ คลิกดูรายละเอียด ]


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนธันวาคม 2560


การจัดซื้อจัดจ้าง

 


ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครบุคคล จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 จำนวน 3 คน  [คลิกดูประกาศ ]


กิจกรรมตลาดเกษตรกร

   
         
   

 

ภาพข่าวและกิจกรรม

จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กล...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญ...

การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให...

จัดอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ โครงการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให...

ร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น

26 ธ.ค. 60 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้แนวทางก...

อบรมฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดอบร...

more...

หนังสือพิมพ์รายวัน ออนไลน์