เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

เอกสารประกอบ PW

แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  กลุ่มอารักขาพืช
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  ศพก.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี พ ศ 2560 – 2579

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ. 2561

 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [คลิกดูรายละเอียด] 


คู่มือสำหรับประชาชน

 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพฯ
 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ


การเตือนการระบาดศัตรูพืช สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือนตุลาคม 2561
 เตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2561 [ หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 , หน้าที่ 3 ]
ประจำเดือนมีนาคม 2561
 เตือนการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561/61  เตือนการระบาดศัตรูข้าวโพดฤดูแล้ง ปี 2561/61

ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 เดือนตุลาคม 2560  เดือนพฤศจิกายน 2560  เดือนธันวาคม 2560  เดือนมกราคม 2561 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  เดือนมีนาคม 2561  เดือนเมษายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 กันยายน 2561 [ งบทดลอง ] [ รายละเอียดประกอบงบทดลอง ]  [ รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ]


การจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโรงเห็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผลิตข้าว [ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ]
 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงข้าวอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร [ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดคุณลักษณะ]
 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร [ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดคุณลักษณะ]
 ร่างประกาศประกวดราคาจัดทำโรงเรือนพาะชำแบบน็อคดาวน์ จำนวน 5 โรงเรือน โครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร [ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดคุณลักษณะ] [10 ส.ค.61]
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงข้าวอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร [ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ]
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร [ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ]


กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษต (YOU TUBE)

สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบด่าง (15 พ.ย.61)
เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองทุ่ม อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (1 พ.ค.61) [วีดิโอ youtube] / [ข่าวในเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์] (1 พ.ค.61)
งานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (18 เม.ย. 61)
อธส.เยี่ยมชมแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนที่จังหวัดขอนแก่น (19 มี.ค.61)
เปิดโรงคัดเกรดมะม่วงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก (15 มี.ค.61)
ขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (13 มี.ค.61)
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัด"มหกรรมวันตลาดเกษตรกร" (5 มี.ค.61)

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ศพก.ภูผาม่าน

วิดีทัศน์แนะนำ ศพก. จังหวัดขอนแก่น

       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพฑูรย์...

พิธีมอบบัตรเกษตรสุขใจ สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็...

เปิดงานวันดินโลก ที่สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพฺิธีเปิด...

ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบปริมาณและมูลค่าข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต๊อก

วันที่ 4 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 น.นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายมานิต ชุ่มนา...

more...