เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

 รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2562 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนกิจกรรมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

 แผนการจัดงาน Field Day ปี 2562 (update 31-05-62) 

เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน

 ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และเอกสารแนบ 
 ระเบียบวาระการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2562 และเอกสารแนบ 
 รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2562 

เอกสารประกอบารประชุม PW

แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  กลุ่มอารักขาพืช
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  ศพก.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี พ ศ 2560 – 2579

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ. 2562

 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [คลิกดูรายละเอียด] 

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562

 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562  [คลิกดูรายละเอียด] 


คู่มือสำหรับประชาชน

 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพฯ
 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ


ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 เดือนตุลาคม 2560  เดือนพฤศจิกายน 2560  เดือนธันวาคม 2560  เดือนมกราคม 2561 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  เดือนมีนาคม 2561  เดือนเมษายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 กันยายน 2562[ งบทดลอง ]   [ รายละเอียดประกอบงบทดลอง ]  [ รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ]


การจัดซื้อจัดจ้าง

 20 ธ.ค.2561 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างโรงเรือน โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ [ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ]


วิดีทัศน์แนะนำ ศพก. จังหวัดขอนแก่น

       

ภาพข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร (Chief of Operation ) จังหว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่...

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ รักษาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางนิศาน...

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 - 2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ รักษาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น มอ...

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินท...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นื่องในวันคล้ายวันส

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใ...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เด...

more...