เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี พ ศ 2560 – 2579

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ. 2561

 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ คลิกดูรายละเอียด ] 


การเตือนการระบาดศัตรูพืช สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 การสุ่มตรวจสอบสารพิษในพืชผัก
 ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมและแปลงใหญ่ข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 การระบาดของเพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง 
 การระบาดของไรแดงในไร่มันสำปะหลัง


ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนธันวาคม 2560  เดือนมกราคม 2561  เดือนกุมภาพันธ์ 2561


การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยฃีวภาพกลุ่มละลายฟอสเฟต (นวัตกรรม) ประกาศประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา 


กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษต (YOU TUBE)


อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนที่จังหวัดขอนแก่น (19 มี.ค.61)

เปิดโรงคัดเกรดมะม่วง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก
(15 มี.ค.61)

ขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (13 มี.ค.61)

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัด"มหกรรมวันตลาดเกษตรกร" (5 มี.ค.61)

วิดีทัศน์แนะนำ ศพก. จังหวัดขอนแก่น

       
 

ภาพข่าวและกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผัก)

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอเ...

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอแก่น ร่วมพิธีปิดการสั...

ประชุมสัมมนาแกนนำเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัด...

พิธีมอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เกษตรกร

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เกษตรจัดหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒน...

ติดตามงานตามระบบ T&V โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วไป (พืชผัก)

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติ...

เปิดโรงคัดเกรดมะม่วง วิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป...

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี 2560

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี ...

more...