กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายอุดม ราศรี
นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อวัดผลผลิตในแปลงเปรียบเทียบการใช้ไตรโคเดอร์มาในนาข้าวผลปรากฏว่า
ผลผลิตในแปลงใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาให้ผลผลิตสูงกว่า และพบโรคไหม้คอรวงจำนวนน้อยกว่า

เปิดไฟล์หรือลิงค์ที่แนบ
   

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงาน และเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล และหอประชุมเทศบาลเมืองพล แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยได้รับ
เกียรติจากนางดวงแข อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีเกษตรกรร่วมฝึกอบรม 900 คน
เปิดไฟล์หรือลิงค์ที่แนบ

   

ในวันที่ 24 กันยายน 2556 นายคำภีร์ เชิมชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และสมาชิกในกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยแตนเบียนอะนาไกรัสเพื่อควบคุม
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู ที่บ้านหนองแวงเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุน
แตนเบียนอะนาไกรัส จำนวน 400 คู่ จากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดขอนแก่น มีสื่อมวลชนจาก ช่อง 3 และ เคทีวีขอนแก่นร่วมทำข่าว

เปิดไฟล์หรือลิงค์ที่แนบ

   
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและ สำานักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ได้ร่วมกันติดตามการผลทดสอบการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวที่บ้านกุดเชียงมี ต าบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โดยมีสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ได้จัดทำแปลงเปรียบเทียบจำนวน 3 แปลงผลปรากฏว่าแปลงที่ใช้ไตรโคเดอร์มามีระบบรากที่
สมบูรณ์กว่าการไม่ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และไม่พบอาการของไหม้ข้าว

เปิดไฟล์หรือลิงค์ที่แนบ