ผลการประกวดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรศููนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอดีเด่น
ปี 2553
ปี 2554
ผลการประกวดแปลงส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์และแปลงส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์เน้นหนัก โครงการ
ผลิตพืชอินทรีย์
 
ผลการประกวดแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ปี 2553
ปี 2554
ผลการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น (ประเภทข้าวหอมมะลิ) และเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพทำนา (ชาวนาดีเด่น)
ปี 2554