คณะทำงาน KM สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นปี 2559
  การจัดการความรู้ KM สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
    การปลูกพุทรา
    ข้าวฮางชนบท
    ข้าวฮางแวงใหญ่
    ยางพารา
    ไร่นาสวนผสม
    เศรษฐกิจพอเพียง
    ข้าราชการดีเด่น
  ผู้เกษียณอายุราชการ
คณะทำงาน KM สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ปี 2558
คลังความรู้
  งานส่งเสริมการเกษตร
    ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตัวอย่าง
    การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง Smart Office
    การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่ายในการผลิตสินค้าเกษตร
  เทคโนโลยีการเกษตร
    การผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก
    การปลูกปาล์มน้ำมัน
    การปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดินหลังทำนา
    โรคใบขาวอ้อย : ลักษณะอาการของโรค
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
ต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีปยสั่งตัด สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วิธีการปุ๋ยสั่งตัด (โพยม ศรวิชัย)
แนวทางการส่งเสริมปุ๋ยสั่งตัด (โพยม ศรวิชัย)
คู่มือคลินิกดินปุ๋ยสั่งตัด (ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์)
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด (ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์)
ดินและปุ๋ย (ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์)
ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนการผลิต (ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์)
หลักคิดการสร้างชาวนามืออาชีพ (ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์)
สรุปผลข้อมูลจากการระดมความคิดการลดต้นทุนการผลิต ในการอบรมเจ้าหน้าที่
เรื่อง เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด วันที่ 27 ก.พ. 57 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการผสมปุ๋ยใช้เอง
ข้าว
มันสำปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ยางพารา
วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช (ดร.รุ่งโรจน์)
การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน