เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

เอกสารประกอบ PW

แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  กลุ่มอารักขาพืช
 ฝ่ายบริหารทั่วไป  ศพก.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี พ ศ 2560 – 2579

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ. 2561

 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [คลิกดูรายละเอียด] 


คู่มือสำหรับประชาชน

 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพฯ
 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ


การเตือนการระบาดศัตรูพืช สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือนตุลาคม 2561
 เตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2561 [ หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 , หน้าที่ 3 ]
ประจำเดือนมีนาคม 2561
 เตือนการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561/61  เตือนการระบาดศัตรูข้าวโพดฤดูแล้ง ปี 2561/61

ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 เดือนตุลาคม 2560  เดือนพฤศจิกายน 2560  เดือนธันวาคม 2560  เดือนมกราคม 2561 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  เดือนมีนาคม 2561  เดือนเมษายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 กันยายน 2561 [ งบทดลอง ] [ รายละเอียดประกอบงบทดลอง ]  [ รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ]


การจัดซื้อจัดจ้าง

 20 ธ.ค.2561 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างโรงเรือน โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ [ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ]


กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษต (YOU TUBE)

สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบด่าง (15 พ.ย.61)
เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองทุ่ม อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (1 พ.ค.61) [วีดิโอ youtube] / [ข่าวในเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์] (1 พ.ค.61)
งานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (18 เม.ย. 61)
อธส.เยี่ยมชมแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนที่จังหวัดขอนแก่น (19 มี.ค.61)
เปิดโรงคัดเกรดมะม่วงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก (15 มี.ค.61)
ขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (13 มี.ค.61)
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัด"มหกรรมวันตลาดเกษตรกร" (5 มี.ค.61)

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ศพก.ภูผาม่าน

วิดีทัศน์แนะนำ ศพก. จังหวัดขอนแก่น

       

ภาพข่าวและกิจกรรม

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2561

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชุมแ...

การประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานก...

เปิดการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกิ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

10 มกราคม 2562 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส...

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้มอบอำนาจให้นายมานิต ...

เปิดจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการตลาดเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดจัดกระบวนการเรียนรู้ ...

more...