ระบบส่งเสริมการเกษตร

การจัดการองค์ความรู้

วิดีทัศน์แนะนำ ศพก.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

Application Farmbook

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

 แผนการจัดงาน Field Day ปี 2563 (update 17-02-63) 

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ. 2563

 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [คลิกดูรายละเอียด] 

คู่มือสำหรับประชาชน

 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพฯ
 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ


ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 การกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดขอนแก่น 
 ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ตุลาคม 2562   พฤศจิกายน 2562   ธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 กันยายน 2563[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 กันยายน 2562[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี]


 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 1 รายการ จำนวน 25 เครื่อง
 
       
 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีคัดเลือก 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
 

 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  

 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อนสองล้อแบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเลห็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 

ภาพข่าวและกิจกรรม

เกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าสักการะสิ่งศักดิ์ส...

อบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ม...

อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน

วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการ...

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer อำเภอกระนวน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษ...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kaset Go

Kaset Go Kaset Go (เกษตร โก) แอปพลิเคชันชุมชนเพื่อนกษตรออนไลน์ แอปเดียวที่มีชุมชนพร้อมตอบคำถามต่าง...

โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Move Her Business)

โครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Move Her Business) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรก...

more...

เว็บบอร์ด


หัวข้อ โดย เมื่อ
----- ยังไม่มีกระทู้ -----

more...