พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                            พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก                           

ระบบส่งเสริมการเกษตร

การจัดการองค์ความรู้

วิดีทัศน์แนะนำ ศพก.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพข่าวและกิจกรรม

ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00น. ณ ห้องปฎิบัติการเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุร...

ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ...

ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้...

ขอคำปรึกษาการขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหม...

ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อม...

more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้สดส่งออกไปจีน

ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้สดส่งออกระหว่างไทยและจีน เพื่อเพ...

สนง.ศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูด

สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสู...

การสำรวจความพึงพอใจให้เกษตรกรเข้าไปตอบแบบสอบถาม ตาม QR code ด้านล่าง ผ่านช่องทางต่างๆ

ก.พ.ร. กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่ม...

more...

สถานการณ์พริกบ้านแห้ว อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
 

 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาสำหรับการจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 1 รายการ จำนวน 25 เครื่อง
       
 ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยวิธีคัดเลือก 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

คู่มือสำหรับประชาชน

 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพฯ
 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ


ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 การกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดขอนแก่น   ประกาศนโยบายคุณธรรมของ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ตุลาคม 2562   พฤศจิกายน 2562   ธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 กันยายน 2563[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 กันยายน 2562[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี]