เรื่องน่ารู้

การจัดการองค์ความรู้

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


       

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี พ ศ 2560 – 2579

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมดาวน์โหลดสปอตวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย”

 สปอต ชวนเข้าร่วมฝึกอบรมเกษตรกร_30 วินาที คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี งบประมาณ.พ.ศ. 2561

 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ คลิกดูรายละเอียด ] 


คู่มือสำหรับประชาชน

 คู่มือสำหรับประชาชน  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม) 
 คู่มือสำหรับประชาชน  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่) 
 คู่มือสำหรับประชาชน  วิสาหกิจชุมชน กรุงเทพฯ 
 คู่มือสำหรับประชาชน  วิสาหกิจชุมชน อำเภอ 


การเตือนการระบาดศัตรูพืช สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือนมีนาคม 2561
 เตือนการระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2561/61
 เตือนการระบาดศัตรูข้าวโพดฤดูแล้ง ปี 2561/61

ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 เดือนธันวาคม 2560  เดือนมกราคม 2561  เดือนกุมภาพันธ์ 2561  เดือนมีนาคม 2561


การจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกวดราคาซื้อปุ๋ยฃีวภาพกลุ่มละลายฟอสเฟต (นวัตกรรม) ประกาศประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา 

  ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 


กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษต (YOU TUBE)

เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองทุ่ม อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น (1 พ.ค.61) [วีดิโอ youtube] / [ข่าวในเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์] (1 พ.ค.61)
งานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (18 เม.ย. 61)
อธส.เยี่ยมชมแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนที่จังหวัดขอนแก่น (19 มี.ค.61)
เปิดโรงคัดเกรดมะม่วงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก (15 มี.ค.61)
ขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (13 มี.ค.61)
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัด"มหกรรมวันตลาดเกษตรกร" (5 มี.ค.61)

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ศพก.ภูผาม่าน

วิดีทัศน์แนะนำ ศพก. จังหวัดขอนแก่น

       
 

ภาพข่าวและกิจกรรม

ร่วมประชุมสร้างการรับรู้และจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อำเภอมัญจาคีรี

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางนิศานาถ ปัดทุม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมสร้างการร...

อบรมถ่ายทอดความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพาะเห็ด รุ่นที่ 3

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น...

ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ระดับภูมิภาค

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประยูรภั...

ประชุมสร้างการรับรู้และจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โครงการจัดที่ดินทำดินให้ชุมชน

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางนิศานาถ ปัดทุม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมสร้างการร...

อบรมถ่ายทอดความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพาะเห็ด รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศพก.อำเภอชนบท ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอน...

อบรมถ่ายทอดความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพาะเห็ด รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก ...

more...