ระบบส่งเสริมการเกษตร

การจัดการองค์ความรู้

วิดีทัศน์แนะนำ ศพก.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพข่าวและกิจกรรม

พิธีมอบพัสดุโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.59 น. ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธา...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกี

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่...

จัดเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจประเด็นการพัฒนาการเกษตร

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายใ...

จัดเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อจัดทำแผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจประเด็นการพัฒนาการเกษตร

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายใ...

more...

more... 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 วันที่ 2 กันยายน 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64090002724
 วันที่ 22 สิงหาคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64080015500
 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64080022643
 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64080001455
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64070022024
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64070011037
 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64070007703
 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64050013087
 วันที่ 23 มีนาคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64030023849
 วันที่ 19 มีนาคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64030020880
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64020003468
 วันที่ 7 มกราคม 2564 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P664010006901
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P63110025259
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P63110025300


 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) รายะเอียดตา Link ด้านล่าง
     [ประกาศประกวดราคา] 30 ก.ค. 64   [เอกสารองค์ประกอบขอบเขตของงาน] 30 ก.ค.64
 ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจรับรองแปลงข้าวอินทรีย์ จำนวน 520 แปลง โครงการส่งเสริม
และเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กิจกรรมผลิตข้าว
แบบแปลงใหญ่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดขอนแก่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น www.khonkaen.doae.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-234922 ในวัน
และเวลาราชการ [รายละเอียดตาม Link ด้านล่าง]
     [ประกาศประกวดราคา ] 11 มิ.ย. 64   [เอกสารประกวดราคา เลขที่ 52564] 11 มิ.ย. 64 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

คู่มือสำหรับประชาชน

 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงเดิม)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพฯ
 สำหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แปลงใหม่)  สำหรับประชาชนวิสาหกิจชุมชนอำเภอ


ประกาศนโยบายคุณธรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 การกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดขอนแก่น   ประกาศนโยบายคุณธรรมของ สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

 ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ตุลาคม 2562   พฤศจิกายน 2562   ธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 กันยายน 2564[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 กันยายน 2563[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 กันยายน 2562[งบทดลอง] [รายละเอียดประกอบงบทดลอง] [รายละเอียดประกอบรายการบัญชี]